පාඩම් කරද්දී ඔබට ඇතිවන ඕනෑම විෂය ගැටලුවක් මෙහි සඳහන් කරන්න. ඒගැන වඩාත් හොඳින් දන්නා ආදරණීය ගුරුවරුන් ඔබට සහය වනවා ඇත.
( විවෘතව, පුද්ගලිකව හෝ නිර්නාමිකව ප්‍රශ්න ඇසිය හැක)

“Education is the
most powerful weapon
which you use
to change the world.”

– Nelson Mandela


LEARpal
Social Network

අධ්‍යාපනය සඳහාම වෙන්වූ අපගේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිත කර දුවා දරුවන්ට සහ විද්‍යාර්ථයින්ට තම අධ්‍යාපන කටව්‍යුතු වලදී ඇතිවන ගැටළු….

වැඩිදුර කියවන්න

LEARpal
Class Room

දුරස්ථ අධ්‍යාපනය තව දුරටත් දුරස්ථ නොකර ඔබ සැමට ලඟා කරදීම මෙහිදී අප අරමුණ වේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණික පහසුකම්….

වැඩිදුර කියවන්න

LEARpal
Social Services

විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති දුවා දරුවන් සහ ආර්ථික අපහසුකම් නිසා අධ්‍යාපන කටයුතු කරගැනීමට අපහසුව සිටින දුවා දරුවන් උදෙසා….

වැඩිදුර කියවන්න